Betingelser & Vilkår

Betingelser & vilkår

1 ANVENDELSE

1.1

Alle leverancer af varer og tjenesteydelser (herefter “det leverede”) fra BitTech IT (herefter

benævnt “BitTech IT”) er underkastet nedenstående handelssbetingelser, medmindre andet er skriftligt

aftalt. Produktspecifikke vilkår fremgår af de beskrevne vilkår for det enkelte produkt/ydelse.

1.2

For levering af software gælder ud over nærværende Vilkår & Betingelser de særskilte vilkår, som overgives

Kunden. Strider vilkårene mod hinanden, gælder de særskilte vilkår. BitTech IT kan forlange, at Kunden

underskriver en særskilt software licensaftale.

1.3

BitTech IT er til enhver tid berettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder i henhold til aftaler til

tredjemand og/eller overdrage ejendomsretten til varen til tredjemand.

2 PRODUKTINFORMATION

2.1

Alle oplysninger i kataloger, annoncer eller andet markedsføringsmateriale er afgivet af BitTech IT uden

forpligtelse og er kun bindende for BitTech IT, såfremt der i ordrebekræftelsen eller i aftalen mellem parterne

udtrykkeligt er henvist til de pågældende oplysninger. Tilsvarende gælder teknisk rådgivning om det

leveredes anvendelse eller egnethed m.m..

3 TILBUD

3.1

BitTech ITs tilbud gælder 8 dage fra datoen for tilbuddets afgivelse.

3.2

Der tages forbehold for mellemsalg.

3.3

Alle tilbud er fortrolige.

4 ORDREBEKRÆFTELSE

4.1

BitTech ITs ordrebekræftelse er bindende for kunden, med mindre kunden straks efter modtagelse af

ordrebekræftelsen fremsætter skriftlig indsigelse.

4.2

Specifikke krav fra Kunden er kun gældende, såfremt disse fremgår af BitTech ITs ordrebekræftelse.

5 PRIS

5.1

Tilbudt eller aftalt pris gælder med forbehold for prisændringer, som rammer BitTech IT i leverandørleddet,

fra tilbuds- eller aftaledagen til fakturadatoen, der giver BitTech IT ret til at ændre den tilbudte pris

tilsvarende. Indtræffer der fra tilbuds- eller aftaledagen til fakturadato på grund af en myndigheds beslutning

nogen ændring i valutakurser el. lign., som påvirker tilbudt eller aftalt pris, forbeholder BitTech IT sig

ligeledes ret til at ændre prisen tilsvarende.

5.2

Tilbudt eller aftalt pris kan udover hvad der er angivet under punkt 5.1 – ændres som følge af

omkostningsændringer på grund af en offentlig myndigheds foranstaltning, eller som følge af

omkostningsændringer, der er forårsaget af krig eller anden kriseomstændighed med lignende effekt, og

som rammer forsyninger af varer eller tjenesteydelser, der er nødvendige for BitTech ITs levering.

6 BETALING

6.1

Betaling skal – hvis andet ikke er udtrykkeligt aftalt – ske i henhold til faktura forfaldsdato.

6.2

Skal BitTech IT levere hardware/software, vil disse produkter blive faktureret ved levering til Kunden.

6.3

Indgår betaling ikke rettidigt, har BitTech IT ret til uden påkrav at beregne sig renter af forfaldne beløb, der

tilskrives månedligt fra forfaldsdagen. Rentesatsen udgør 2% pr. løbende måned. Tilskrevne renter forfalder

til betaling på tilskrivningstidspunktet. Der pålægges gebyr på kr. 100,- pr. rykker.

6.4

Manglende betaling af fakturaer behandles efter inkassolovens regler.

6.5

Såfremt der er rimelig anledning til at antage, at kunden ikke vil kunne opfylde sin betalingsforpligtelse, har

BitTech IT ret til at kræve, at der stilles fornøden sikkerhed. Hvis der ikke stilles sikkerhed, der kan

godkendes af BitTech IT, har BitTech IT ret til skriftligt at hæve aftalen for så vidt angår ikke leverede varer

og tjenesteydelser.

6.6

Kunden er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af

modfordringer.

6.7

Kunden skal foretage fuld betaling til BitTech IT, selv om en levering er udskudt på grund af Kundens

forhold.

7 EJENDOMSFORBEHOLD

7.1

Det leverede forbliver BitTech ITs ejendom, indtil det er betalt fuldt ud, i den udstrækning et sådant

ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende dansk ret.

7.2

Ved køb med ejendomsforbehold kan BitTech IT forlange, at Kunden forsikrer det leverede hos et anerkendt

forsikringsselskab og med dækning og vilkår, som godkendes af BitTech IT.

8 FORTROLIGHED

8.1

BitTech IT behandler alle Kundens data og andre fortrolige informationer om Kunden, som BitTech IT bliver

bekendt med i forbindelse med leveringen, som fortrolige data.

8.2

Fortrolige data vil blive opbevaret, beskyttet og behandlet på forsvarlig vis med mindst samme omhu, som

BitTech IT behandler sine egne fortrolige data.

8.3

BitTech IT er berettiget til at udlevere de fortrolige data til eksterne konsulenter, der af BitTech IT engageres

til at udføre arbejde for Kunde.

9 LEVERINGSTID OG FORSINKELSE

9.1

Enhver angivelse af leveringstiden er skønsmæssigt fastsat og angivet omtrentligt.

9.2

BitTech IT er berettiget til at udskyde leveringstiden, såfremt overskridelse heraf nødvendiggøres af forhold,

som BitTech IT ikke er herre over, jf. pkt. 21 om force majeure.

9.3

I tilfælde af forsinkelse er Kunden ikke berettiget til at hæve købet, med mindre forsinkelsen konkret er

væsentlig for Kunden og derudover ville være væsentlig for en Kunden i almindelighed.

10 ABONNEMENTER / LICENSER

10.1

BitTech IT fakturerer abonnementer forud for den aftalte periode (normalt 3, 6 eller 12 måneder ad gangen).

Abonnementet er uopsigelig i igangværende abonnementsperiode. Abonnementet fornyes automatisk for en

ny identisk periode, med mindre BitTech IT har modtaget en gyldig opsigelse fra kunden senest 1 måned før

udløbet af den igangværende abonnementsperiode.

10.2

Opsigelser skal ske via mail til support@bittechit.dk.

10.3

Vælger kunden ikke at forlænge et abonnement, eller bliver abonnementet lukket, er kunden selv ansvarlig

for den forringelse af kundens sikkerhed/driftssituation, som ophør af et abonnement måtte forårsage.

10.4

Hvis abonnementet omfatter ret til opbevaring af data/backup af data, er kunden selv ansvarlig for, at

eventuelle data er udlæst, inden abonnementet ophører, med mindre det er aftalt, at BitTech IT varetager

denne opgave.

10.5

BitTech IT kan lukke for et løbende abonnement, hvis kunden ikke rettidigt har betalt for abonnementet.

Nedlukning fritager ikke kunden for at betale for abonnementet. Enhver reetablering af et abonnement efter

nedlukning vil ske på nye vilkår.

11 SUPPORT

11.1

Support takster er gældende indenfor normal arbejdstid, mandag til fredag fra kl. 9.00 til 17.00. Efter de

angivne tider (aften) debiteres med +50%, og (nat, weekend, helligdage) med +100%. Support afregnes pr.

påbegyndt kvarter. Ventetid pga. af manglende software, hardware, adgang til udstyr eller lignende, der gør

at konsulenten ikke kan udføre opgaven, debiteres gældende supporttakst.

11.2

Kunden er gjort opmærksom på og accepterer, at alle henvendelser til BitTech IT vil blive behandlet som

anmodning om betalbar bistand, med mindre henvendelse kan henføres til en forudbetalt ydelse.

11.3

Opkald til BitTech IT udenfor normal åbningstid, debiteres uanset årsag altid med kr. 500,-, med mindre

kunden har en skriftlig aftale om at opkald til vagttelefon indgår i dennes it-serviceaftale. Tidsforbrug

afregnes altid efter forbrugt tid efter gældende supporttakst.

11.4

På anmodning kan BitTech IT tilbyde Kunden konfigurationsydelser i overensstemmelse med producentens

retningslinier. Konfigurationsydelser, som udføres efter Kundens anvisninger eller specifikationer, og som

ikke er i overensstemmelse med producentens retningslinier, udføres alene på Kundens ansvar. BitTech IT

giver ikke nogen separat garanti for konfigurerede produkter. For visse installationer af software-programmer

vil det være nødvendigt at kende detaljer om slutbrugeren for at kunne overholde licensbetingelser.

12 IT-SERVICEAFTALE

12.1

BitTech IT yder generel PC support til Microsofts Windows , Windows Server platform, samt Microsoft Office

produkter. IT Serviceaftalen dækker som generelt support til computere, tablets, printere, netværk og

trådløse forbindelser. Andet kan dog være defineret/beskrevet i selve IT Serviceaftalen.

12.2

Derudover ydes support til tredjeparts programmer og hardware i det omfang BitTech IT kompetencer

dækker dette. Alle omkostninger der måtte pålægges BitTech IT ved ydelse af support på tredjeparts

software og hardware vil blive viderefaktureret til Kunden. Det er til en hver tid BitTech ITs ansvar at

informere kunden om sådanne omkostninger inden supporten udføres.

12.3

BitTech IT vil løbene gennemgå og vedligeholde kundens IT systemer, herunder computere, servere og

netværk. Kunden vil blive informeret om evt. udførte ændringer på dennes IT systemer.

12.4

Serviceaftalen dækker en hver form for support & installationstimer. Herunder også tid forbundet med

bestilling af hardware købt gennem BitTech IT. Enhedsprisen for indkøbt hardware, software og lign. er ikke

omfattet af serviceaftalen og faktureres særskilt.

12.5

Åbningstiderne for service er alle hverdage fra kl. 09:00 – 17:00. On-site support ydes i tidsrummet fra kl.

09:00 – 17:00. Mulighed for 24 timers vagttelefon kan tilkøbes. Benyttes vagttelefon uden for åbningstiden,

uden aftale herom, faktureres dette uden om den gældende serviceaftale. BitTech IT har pligt til at oplyse

kunden om dette inden arbejdes udføres.

12.6

Aftalen gælder kun for den enkelte kunde og må ikke, lånes ud til andre end virksomhedens tilknyttede IT

drift, herunder IKKE samarbejdspartnere, leverandører og lign. Hvis ikke andet er specificeret i aftalen

dækker IT Serviceaftalen kun IT systemer på kundes virksomheds adresse.

12.7

BitTech IT forbeholder sig retten til at ophæve en hver form for samarbejde med kunden, hvis aftalen fører til

mistanke om evt. misbrug.

12.8

Aftalen fortsætter automatisk efter 12 mdr, uden fornyelse af bindingsperioden.

12.9

IT Serviceaftalen er bindende efter aftalens indgåelse og kan ikke opsiges inden for aftalens

bindingsperiode. Ønsker kunden at opsige aftalen efter bindingsperioden skal dette ske med 3. mdr. varsel til

den første i en måned.

13 CLOUD YDELSER

13.1

Levering af cloud ydelser kan ske direkte fra BitTech IT eller fra en BitTech ITs valgte underleverandører.

13.2

For levering af cloud ydelser fra underleverandør gælder BitTech ITS underleverandøres betingelser, som

kan udleveres på forlangende.

13.3

Kunden er bekendt med, at adgangen til Kundens IT-løsning kan blive afbrudt som følge af forebyggende

vedligeholdelse eller som følge af forhold uden for BitTech ITs kontrol.

13.4

BitTech IT kan ikke gøres ansvarlig for manglende tilgængelighed, som skyldes forhold uden for BitTech ITs

kontrol/forhold hos underleverandøren, som efter sædvanlige vilkår for cloudydelser ikke kan gøres

gældende mod leverandøren.

13.5

Kunden er gjort bekendt med og accepterer, at manglende backup i nedetiden ikke er BitTech ITs ansvar.

13.6

Kunden er gjort opmærksom på, at hvis Kunden anvender krypteringsnøgler, så kan de IKKE genskabes,

hvis Kunden mister dem. BitTech IT kan derfor ikke holdes ansvarlig for tab af data, som skyldes tab af

Kundens krypteringsnøgle.

14 RISIKOENS OVERGANG

14.1

Det leverede leveres ab lager. Risikoen for det leverede overgår ved Kundens modtagelse af det leverede.

Ved transport med BitTech ITs fragtfører overgår risikoen for det leverede ved Kundens modtagelse på

bestemmelsesstedet, da BitTech IT sørger for forsikring af transporten. Ved Kundens afhentning af det

leverede på lager, eller ved transport med Kundens egen fragtfører, sker risikoens overgang ved

modtagelsen af det leverede på lager.

14.2

Såfremt BitTech IT skal forestå fragten betaler Kunden fragten herfor.

15 GARANTI OG REPARATION

15.1

Det leverede leveres med de garantier, som producenten tilbyder BitTech IT. Kunden kan ikke påberåbe sig

nogen yderligere produktgaranti overfor BitTech IT. Efter udløbet af garantiperioden bortfalder ethvert

mangelsansvar.

15.2

Nogle producenter giver længere garantiperiode end 12 måneder. BitTech IT er i disse tilfælde behjælpelig

med at fremsende defekte produkter til producenten efter den første 12 måneders periode, mod at Kunden

betaler fragten.

15.3

Enhver form for arbejde ifm. reparation af udstyr, uanset om dette er under garanti eller ikke, dækkes af

Kunden, herunder: afhentning og aflevering af udstyr hos kunden, fejlfinding, backup af data og reetablering

af repareret udstyr.

16 REKLAMATION OVER FEJL ELLER MANGLER

16.1

Det påhviler Kunden straks efter modtagelsen nøje at undersøge det leverede for eventuelle fejl og mangler.

Reklamation skal fremsættes skriftligt inden 5 dage fra Kundens modtagelse af det leverede. Ved skjulte fejl

og mangler skal reklameres skriftligt inden 5 dage efter, at manglen er eller burde være opdaget.

16.2

Reklamerer Kuden ikke inden for den foreskrevne tid efter, at han har opdaget eller burde have opdaget

fejlen eller manglen, mister han retten til at gøre den gældende.

16.3

BitTech IT er berettiget til efter eget valg enten at bytte den mangelfulde leverance med en mangelfri eller

omarbejde/reparere det leverede eller på anden måde afhjælpe manglen. I så tilfælde er Kunden ikke

berettiget til at hæve eller kræve forholdsmæssigt afslag.

16.4

Såfremt Kunden har reklameret, og det viser sig, at der ikke foreligger en mangel, for hvilken BitTech IT

hæfter, skal Kunden betale BitTech IT for BitTech ITs arbejde i overensstemmelse med BitTech ITs til

enhver tid gældende priser.

17 PRODUKTANSVAR

17.1

Kunden skal – i det omfang det gyldigt kan aftales – holde BitTech IT skadesløs i den udstrækning, BitTech IT

pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade eller tab, som BitTech IT ikke hæfter for over for

Kunden ifølge punkt 15.2.

17.2

BitTech IT er ikke ansvarlig for skade, som det leverede forårsager; a. på fast ejendom eller løsøre, hvis

skaden indtræffer, når det leverede er i Kundens besiddelse eller b. på produkter fremstillet af Kunden eller

på produkter, i hvilke Kundens produkter indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse

produkter forårsager på grund af det leverede.

17.3

BitTech IT ifalder ikke erstatningsansvar for produktskader, med mindre BitTech IT har gjort sig skyldig i grov

uagtsomhed eller forsæt.

17.4

BitTech IT er under ingen omstændigheder ansvarlig for produktions-bortfald, driftstab, manglende

fortjeneste eller andet indirekte tab.

17.5

BitTech ITs erstatningsansvar er begrænset til et beløb, som ikke overstiger det leveredes fakturerede værdi.

18 RÅDGIVERANSVAR

18.1

BitTech IT kan kun gøres ansvarlig for tab opstået på grund af dårlig eller mangelfuld rådgivning, hvis det

udtrykkeligt er aftalt, at BitTech IT skal yde sådan rådgivning, og BitTech IT har modtaget særskilt vederlag

herfor.

18.2

BitTech IT kan ikke gøres ansvarlig for dårlig eller mangelfuld rådgivning, hvis Kunden i forbindelse med

rådgivningen har givet BitTech IT forkerte eller mangelfulde oplysninger, og BitTech IT har baseret sin

rådgivning herpå.

19 ANSVARSBEGRÆNSNING

19.1

BitTech IT ifalder ikke erstatningsansvar for forsinkelser, mangler og skader opstået som følge af rådgivning

(pkt. 9, 13, 14, og 16), med mindre BitTech IT har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed eller forsæt.

19.2

BitTech IT er under ingen omstændigheder ansvarlig for produktions-bortfald, driftstab, manglende

fortjeneste eller andet indirekte tab.

19.3

BitTech ITs erstatningsansvar er begrænset til et beløb, som ikke overstiger det beløb Kunden i alt har betalt

til BitTech IT i 1 måned inden den begivenhed, der måtte udløse erstatninsansvaret.

20 FORCE MAJEURE

20.1

Skulle BitTech ITs mulighed for at levere eller Kundens mulighed for at modtage det leverede hindres eller

besværliggøres væsentligt som følge af omstændigheder uden for parternes kontrol, såsom arbejdskonflikt,

krig, myndighedsbeslutning, omfattende driftsforstyrrelser hos parten, udebleven leverance fra

underleverandør eller råvaresvigt, er BitTech IT respektive Kunden – såfremt forholdet ikke burde have været

taget i betragtning ved aftalens indgåelse, og parten heller ikke rimeligvis kunne undgå forholdets skadelige

indvirken berettiget til at udskyde levering i så lang tid, som kræves, for at undgå virkningerne af et sådant

forhold.

Skulle dette tidsrum overstige 3 måneder, har hver part ret til at hæve aftalen for så vidt angår efterfølgende

leveringer. Det ovenfor beskrevne i dette stykke gælder, selvom forholdet indtræffer efter aftalt leveringstid.

Den part, som vil påberåbe sig den forannævnte ret, skal uden ophold skriftlig underrette den anden part

herom. Parten er ikke erstatningsansvarlig ved udskudt levering eller ved ophævelse på grund af forhold

som angivet i dette punkt.

21 UNDERRETNINGSPLIGT

21.1

Såfremt tredjemand fremsætter krav mod BitTech IT eller Kunden om erstatning for skade eller tab, skal den

anden part omgående underrettes herom. BitTech IT og Kunden er forpligtet til at lade sig stævne ved den

domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav imod nogen af dem, såfremt kravet begrundes på

skade eller tab, som påstås at være forårsaget af det leverede. Det indbyrdes forhold mellem Kunden og

BitTech IT skal dog altid afgøres i overensstemmelse med punkt 19.

22 TVISTER – LOVVALG OG VÆRNETING

22.1

Alle tvister, som direkte eller indirekte opstår på grundlag af nærværende aftale, afgøres ved de almindelige

danske domstole og efter dansk ret.

23 ÆNDRINGER

23.1

BitTech IT forbeholder sig retten til at ændre i ovennævnte Vilkår & Betingelser. Alle kunder vil blive gjort

opmærksomme, på eventuelle ændringer i Vilkår & Betingelser.

23.2

Misligholdelse af ovennævnte giver BitTech IT ret til at opsige/ophæve et hvert samarbejde med Kunden, og

kan ligeledes føre til retsligt efterspil.